Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Ca khúc 24 Năm Đời Linh Mục
 
  Trần Quảng Nam phổ nhạc

 

 

 


Hải Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt