Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Vĩnh Biệt Antôn Nguyễn Trọng Qúy
 
 

 

Antôn Trọng Quý thoáng lìa đời!
Cố đô sầu thảm trời mưa rơi!
Giáo dân dòng lệ tuôn thương nhớ
Nhà Chúa ngậm ngùi nét đơn côi!
Gia đình Hoc-Viện anh em khóc!
Vĩnh biệt Thanh Quân lòng ngẩn ngơ!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt