GIA Đ̀NH SỐNG ĐẠO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MichelAnge

 

BÀI BẨY

 

GIA Đ̀NH SỐNG ĐẠO LÀ THỂ HIỆN
ĐỨC MẾN KITÔ GIÁO CỦA GIA Đ̀NH CÔNG GIÁO
(tiếp theo)

 

VÀO ĐỀ

V́ Đức Mến (cũng gọi là Đức Ái) đứng đầu ba nhân đức đối thần và quan trọng hơn cả Đức Tin và Đức Cậy nên chúng ta sẽ dành thêm một bài này nữa để t́m hiểu và suy gẫm thêm về Đức Mến, nhất là trong hướng t́m những áp dụng cụ thể vào đời sống gia đ́nh của chúng ta.

 

TRÌNH BÀY

 

1. Thế nào là Đức Mến (hay Đức Ái) Kitô giáo?

 

1.1 Thánh Phaolô quảng diễn về Đức Mến Kitô giáo như sau:

“(4) Đức Mến th́ nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, (5) không làm điều bất chính, không t́m tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, (6) không mừng khi thấy gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

(7) Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả.

(8) Đức Mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng c̣n. (9) V́ chưng sự hiểu biết th́ có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. (10) Khi cái hoàn hảo tới, th́ cái có ngần có hạn sẽ biến đi….” (1 Cr 13,4-10).

 

1.2 Giải thích thêm về những ḍng viết trên của Thánh Phaolô:

7 câu trong thư trên có thể chia làm hai phần:

Phần thứ nhất (câu 4-7): là những phẩm chất hay đặc tính của Đức Mến: nhẫn nhục, chịu đựng, không ghen tương, khiêm nhường tự hạ, vô vị lợi, hiền ḥa, yêu chuộng sự công chính, điều lương thiện và chân thật.

Phần thứ hai (câu 8-10) là sự hoàn hảo và tồn tại vĩnh cửu của Đức Mến so với các Đức / các Ơn khác (tiên tri, nói tiếng lạ, hiểu biết…).

 

2. Gia đ́nh Công giáo sống Đức Mến Kitô giáo.

 

2.1 Đức Mến Kitô giáo th́ nhẫn nhục, chịu đựng:

Trong đời sống cá nhân cũng như gia đ́nh cái cần nhất và cũng là khó nhất là nhẫn nhục chịu đựng lẫn nhau, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái hay ngược lại. V́ - dù yêu nhau và cùng một ḍng máu, nhưng mỗi người mỗi khác với bao điều khác biệt giữa chúng ta: giới (nam /nữ) tuổi tác, tŕnh độ văn hóa, nhận thức và quan niệm sống... Thêm vào đó là những áp lực trong cuộc sống mà càng ở các nước công nghiệp, văn minh, tiên tiến th́ áp lực cuộc sống càng nhiều và càng nặng. Trong một bối cảnh như thế, không có bí quyết nào thích hợp và hiệu quả cho bằng nhẫn nhục và chịu đựng.

Nhưng đức nhẫn nhục và chịu đựng phải được nâng lên một mức cao hơn nữa: Trong đời sống gia đ́nh cũng như cá nhân của từng người, có biết bao điều, bao sự kiện, bao biến cố chúng ta không sao hiểu được v́ tính “vô lư” và “bí nhiệm” của nó. Ví dụ: một cơn bệnh, một tai nạn, một bất công oan uổng… bất chợt xẩy đến cho một người trong gia đ́nh chúng ta. Trong những trường hợp như thế cũng chỉ có nhẫn nhục và chịu đựng mới đem lại b́nh an cho tâm hồn chúng ta mà thôi.

MichelAnge

 

2.2 Đức Mến Kitô giáo th́ khiêm nhường, tự hạ (không ghen tương, không vênh vang, tự đắc) vô vị lợi, hiền ḥa, thứ tha, tin tưởng:

Trong mối tương quan gia đ́nh và xă hội Đức Mến Kitô giáo sẽ cung cấp cho chúng ta những phẩm chất hết sức tốt đẹp và cần thiết để chúng ta có thể có một cuộc sống hài ḥa với người chung quanh và hạnh phúc cho riêng ḿnh: đó là ḷng khiêm nhường, tự hạ, vô vị lợi, hiền ḥa, thứ tha và tin tưởng. Điều đó thật dễ hiểu. Chỉ cần chúng ta đặt một vài câu hỏi là chúng ta thấy rơ ngay thôi: Trong gia đ́nh và xă hội có ai thích người kiêu căng, tự đắc hay vênh váo không? Trong gia đ́nh và xă hội có ai không “tâm phục khẩu phục” những người làm việc và phục vụ cách nhiệt thành, vô vị lợi, không kể công và không cần đền đáp không? Trong gia đ́nh và xă hội, những người có tấm ḷng quảng đại, sẵn sàng thứ tha mọi thiếu sót, lỗi lầm, vấp phạm của người khác có phải là những người b́nh thản, tự tại và hạnh phúc nhất trần gian không?

 

2.3 Đức Mến Kitô giáo yêu chuộng sự công chính, điều lương thiện và chân thật (không làm điều bất chính, không mừng khi thấy gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật):

Nhẫn nhục, chịu đựng, khiêm tốn, hiền ḥa…. nơi người có Đức Mến Kitô giáo không phải là những đức tính của những người mềm yếu, nhu nhược; trái lại đó là những phẩm chất của những con người mạnh mẽ, cao cả hơn người! V́ cùng với những phẩm chất ấy, người có Đức Mến Kitô giáo c̣n yêu chuộng sự công chính, mến mộ điều lương thiện và t́m kiếm điều chân thật nữa. Nói cách khác là người có Đức Mến Kitô giáo không dung dưỡng, thỏa hiệp và đồng lơa với cái xấu, cái dổm và cái bất lương trong cuộc đời ô trọc này.

Nếu trong gia đ́nh mà có được người cha hay người mẹ (huống chi có cả hai) có Đức Mến Kitô giáo với những phẩm chất như thế th́ chắc chắn gia đ́nh sẽ là một cộng đồng kiên cường, mạnh mẽ, sống những giá trị CHÂN / THIỆN / MỸ. Nếu trong xă hội có nhiều cá nhân và nhất là nhiều gia đ́nh Kitô hữu có Đức Mến Kitô giáo th́ xă hội sẽ bớt những điều bất chính, bất lương và giả dối, lường gạt.

Nh́n vào xă hội Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy ở bất kỳ lănh vực (y tế, giáo dục, công nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thậm chí cả thể thao) và địa phương lớn nhỏ nào (từ cấp trung ương cho đến phường xă thôn ấp) cũng có tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, ăn cắp của công, lăng phí tài sản và tài năng con người, tệ nạn xă hội (như phá thai, buôn bán phụ nữ, ma túy, măi dâm…lường gạt) th́ chúng ta có thể kết luận được rằng xă hội đang rất cần những người Kitô hữu sống Đức Mến một cách triệt để và dấn thân. Trách nhiệm phục hưng đạo đức của xă hội và dân tộc Việt Nam hiện nay là trách nhiệm của chính quyền mọi cấp và của mọi người, nhất là của những người có niềm tin tôn giáo, trong đó có người Công giáo chúng ta! Trước nhu cầu cấp bách và hệ trọng này cũng như nhiều nhu cầu khác, chúng ta càng thấy rơ trách nhiệm nặng nề của gia đ́nh Công giáo phải là TRƯỜNG đào tạo, giáo dục con cái chúng ta nên người và nên người Kitô hữu!

 

2.4 Đức Mến Kitô giáo tồn tại vĩnh cửu v́ là điều hoàn hảo.

Mạc Khải Kitô giáo cho chúng ta biết được Thiên Chúa là T̀NH YÊU (xem 1 Ga). Như vậy th́ Yêu là thuộc Thiên Chúa, Yêu là Hoàn Hảo, Yêu là Bất Biến, là Vĩnh Hằng, v́ Thiên Chúa là Đấng Toàn Hảo, Không Thay Đổi và Vĩnh Cửu!

Hiểu thế, nên Thánh Phaolô mới so sánh:

“Khi cái hoàn hảo tới, th́ cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi c̣n là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đă thành người lớn, th́ tôi bỏ tất cả những ǵ là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến cả ba tồn tại. nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến” (1 Cr 13,10-13).

Vậy ai có Đức Mến Kitô giáo là người ấy đạt mức trưởng thành! Ai sống Đức Mến Kitô giáo là người ấy sống trưởng thành. Đó là mục tiêu của tất cả mọi Kitô hữu.

 

KẾT LUẬN

Để kết luận bài “Gia đ́nh Sống Đạo là Thể Hiện Đức Mến Kitô giáo (tiếp theo)” này, xin đề nghị chúng ta hăy đọc lại và suy niệm thêm lời của Thánh Tông Đồ nói về Đức Mến Kitô giáo mà chúng ta đă đọc và suy niệm ở phần kết luận bài trước:

“Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có Đức Mến, th́ tôi chẳng khác ǵ thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có cả Đức Tin đến chuyển núi dời non, mà không có Đức Mến, th́ tôi chẳng là ǵ.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, th́ cũng chẳng ích ǵ cho tôi.” (1 Cr 13,1-3).

Lạy Thiên Chúa là T́nh Yêu, chúng con xin Chúa ban cho chúng con Ơn Đức Tin, Ơn Đức Cậy và nhất là Ơn Đức Mến để chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận như Ư Chúa muốn!

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đă đến trần gian để mặc khải và thể hiện T́nh Yêu của Thiên Chúa, xin dạy chúng con biết Yêu Mến Cha và Yêu Thương anh em như Chúa!

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Ngày 19 tháng 02 năm 2006


Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Xem các bài viết khác trong Bài Viết của Anh Nguyễn văn Nội, khóa 6 GHHV, niên khoá 1963.